Regulamin sklepu


Regulamin zakupów w sklepie internetowym Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER z siedzibą w Krakowie, ul. Szczęśliwa 2, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 817-191-30-65, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu MRP-KODER sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.sklep.mrp-koder.pl

3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach sklepu MRP-KODER zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

4. Umowa – umowa zawarta w ramach sklepu MRP-KODER na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

5. Regulamin Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER – niniejszy Regulamin Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER.

6. Regulamin Sklepu MRP-KODER – regulamin działania Sklepu MRP-KODER dostępny pod adresem http://www.sklep.mrp-koder.pl/regulamin.

7. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych Sklepu MRP-KODER dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z Sklepu MRP- KODER nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu MRP-KODER.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA


1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu e- Sklep, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy oraz niniejszego Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.

2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem e-Sklepu, sposób korzystania z Sklepu MRP-KODER przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu Sklepu MRP-KODER. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu e-Sklepu i Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w Sklepie MRP-KODER. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w Sklepie MRP-KODER, są to:
a) Przelew bankowy
b) Gotówka
c) Przelew online

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość
kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie MRP-KODER przez Sprzedawcę to:
a) Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką Informację w Sklepie MRP-KODER)
b) Przesyłka kurierska

4. Przesyłka kurierska realizowana jest przez firmę Patron Service oraz UPS.

5. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w iMall24, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu MRP-KODER, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego
szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Sprzedawca przedłuża dziesięciodniowy termin zwrotu towaru, o którym mowa w części V Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER, punkt 1, do czternastu dni.

3. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.

4. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER, ul. Szczęśliwa 2, 30-650 Kraków.

5. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@mrp.krakow.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e) paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu MRP-KODER oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie e-Sklep, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER.

2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Sklepu MRP-KODER Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Sklepu MRP-KODER (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Sklepu MRP-KODER)
zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu MRP-KODER.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@mrp-koder.pl lub numerem telefonu 698460375

6. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy Sklepu MRP-KODER wchodzi w życie z dniem 2014-03-01

7. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.